Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi người dân
Website ngành Thống kê
Website Sở ban ngành
Thống kê truy cập
 Đang online: 51
 Hôm nay: 259
 Tuần hiện tại: 552
 Tháng hiện tại: 14,715
 Tất cả: 202,663
Địa chỉ CTK Hà Nam
Tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2022
29/09/2022 3:25:38 CH       1045  Lượt xem
Tình hình kinh tế - xã hội Quý III và 9 tháng năm 2022
1. Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản
a. Nông nghiệp
- Tình hình sản xuất vụ Mùa năm 2022
Vụ Mùa năm 2022, toàn tỉnh gieo trồng được 33,3 nghìn ha, giảm 1,6% (-531,1 ha) so với vụ Mùa năm 2021. Trong đó, diện tích lúa mùa là 29,3 nghìn ha, giảm 2,0% (-608,1 ha); ngô 1,4 nghìn ha, tăng 0,7% (+10,2 ha); rau các loại 1.612,3 ha, giảm 0,7% (-11,1 ha)...
Ước tính năng suất, sản lượng một số cây trồng vụ Mùa năm nay so với năm trước như sau: Lúa 57,5 tạ/ha, giảm 0,3 tạ/ha, sản lượng 168,7 nghìn tấn, giảm 2,5% (-4,4 nghìn tấn); ngô 55,5 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha, sản lượng 8 nghìn tấn, tăng 1,0% (+78,6 tấn); rau các loại 198,7 tạ/ha, tăng 0,9 tạ/ha, sản lượng 32 nghìn tấn, giảm 0,2% (-69,2 tấn)...
- Tình hình sản xuất cây lâu năm
Tổng diện tích cây lâu năm 9 tháng năm 2022 ước tính là 6,7 nghìn ha,
tăng 2,7% (+179,5 ha) so với năm 2021, chủ yếu tăng diện tích một số cây trồng
có thị trường tiêu thụ tốt như: chuối, ổi và nhóm cây có múi như cam, bưởi, t
rong đó, diện tích trồng cây ăn quả là 6,3 nghìn ha, tăng 2,9% (+180,1 ha). Ước tính sản lượng một số cây ăn quả chủ yếu so với cùng kỳ năm trước như sau: chuối 14,9 nghìn tấn, tăng 1,8% (+265,5 tấn); xoài 676,5 tấn, tăng 4,0% (+26 tấn); bưởi, bòng 3,6 nghìn tấn, tăng 8,9% (+301,5 tấn); ổi 650,5 tấn, tăng 9,8% (+58,2 tấn); cam 878,1 tấn, tăng 12,3% (+95,9 tấn)...
- Chăn nuôi
Trong 9 tháng đầu năm 2022, sản xuất chăn nuôi tương đối ổn định, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi cơ bản được kiểm soát tốt. Ước tính tại thời điểm báo cáo, đàn trâu bò có 36.660 con, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2021; đàn lợn là 370,9 nghìn con, giảm 1,9%; đàn gia cầm đạt 8,9 triệu con, tăng 0,1%. Chăn nuôi bò sữa được phát triển theo hướng bền vững, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, tiếp tục được tạo điều kiện về vốn và kỹ thuật, số lượng bò sữa toàn tỉnh có 4.525 con, tăng 1,4% so cùng kỳ.
Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9 tháng năm 2022 ước đạt 74.298 tấn, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: thịt lợn hơi đạt 53.908 tấn, tăng 1,5%; thịt trâu bò hơi đạt 1.880 tấn, tăng 2,6%; thịt gia cầm hơi đạt 17.560 tấn, tăng 3,1%.
b. Lâm nghiệp
Sản lượng khai thác gỗ 9 tháng năm 2022 ước đạt 1.611,1 m³, giảm 4,1% so với cùng kỳ năm trước (gỗ khai thác chủ yếu là từ rừng trồng); củi khai thác được 228,4 ster, giảm 15,0%.
c. Thủy sản
Sản xuất thuỷ sản 9 tháng đầu năm có chuyển biến tích cực cả về lượng và chất. Tính chung 9 tháng, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 19.205 tấn, tăng 2,2% so cùng kỳ, trong đó: sản lượng thủy sản nuôi trồng là 18.870 tấn, chiếm 98,3% tổng sản lượng, tăng 2,3%; sản lượng thủy sản khai thác 335 tấn, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm trước.
2. Công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 9 ước tăng 12,4% so với tháng trước và tăng 23,3% so với cùng kỳ năm 2021.
IIP quý III/2022 ước tăng 19,8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó ngành khai khoáng tăng 12,5%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 20,6%; sản xuất và phân phối điện giảm 1,7%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,7%.
Tính chung 9 tháng, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng cao ở mức 14,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, ngành khai khoáng tăng 4,1%, đóng góp 0,34 điểm phần trăm vào mức tăng chung; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 14,7%, đóng góp 13,86 điểm phần trăm; sản xuất và phân phối điện tăng 4,0%, đóng góp 0,01 điểm phần trăm; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,8%, làm giảm 0,01 điểm phần trăm trong mức tăng chung.
Lũy kế 9 tháng, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu duy trì tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: xi măng và clinker tăng 23,9%; linh kiện điện tử tăng 19,6%; đồ chơi trẻ em tăng 39,2%...
3. Hoạt động của doanh nghiệp
Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, tính đến ngày 15/9/2022, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới năm 2022 trên địa bàn toàn tỉnh là 609 doanh nghiệp, với tổng số vốn đăng ký đạt 9.084,3 tỷ đồng; có 433 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng và 48 doanh nghiệp giải thể.
Lũy kế đến 31/8/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 1.105 dự án đầu tư còn hiệu lực (351 dự án FDI và 754 dự án trong nước) với vốn đăng ký 4.910,3 triệu USD và 141.137,2 tỷ đồng.
4. Đầu tư, xây dựng
Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện 9 tháng năm 2022 theo giá hiện hành ước tính đạt 27.630,1 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: vốn khu vực Nhà nước đạt 3.352,3 tỷ đồng, chiếm 12,2% tổng vốn và tăng 69,8% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 17.417,7 tỷ đồng, chiếm 63,0% và tăng 0,8%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 6.860,1 tỷ đồng, chiếm 24,8% và tăng 2,6%.
Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng 9 ước đạt 436,6 tỷ đồng, tăng 15,0% so với tháng trước và tăng 214,1% so với cùng kỳ năm 2021. Quý III ước đạt 1.121,4 tỷ đồng, tăng 54,2% so với quý trước và tăng 174,3% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 2.298,0 tỷ đồng, tương đương 58,0% kế hoạch năm và tăng 115,1% so cùng kỳ năm 2021 (kế hoạch vốn năm 2022 tăng 163,8% so với kế hoạch năm 2021). Cơ cấu tổng vốn đầu tư thực hiện 9 tháng là 56,1% vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh; 39,9% vốn ngân sách cấp huyện và 4,0% vốn ngân sách cấp xã, tương ứng 1.288,9 tỷ đồng; 916,3 tỷ đồng và 92,8 tỷ đồng.
*Tình hình thu hút đầu tư: Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam:
- Thu hút đầu tư trong nước: tính từ đầu năm đến 31/8/2022, toàn tỉnh cấp mới 30 dự án đầu tư trong nước, tổng vốn đầu tư đạt 11.424,1 tỷ đồng. Thực hiện điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư 15 dự án với tổng vốn đầu tư giảm 378,8 tỷ đồng; thu hồi giấy phép đầu tư 01 dự án với vốn đăng ký 93,6 tỷ đồng.
- Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): lũy kế từ đầu năm đến 31/8/2022, toàn tỉnh có 11 dự án FDI đăng ký mới với tổng vốn đăng ký đầu tư 75,0 triệu USD; 27 dự án điều chỉnh tăng vốn đầu tư với tổng vốn đầu tư tăng 322,9 triệu USD; thực hiện thu hồi giấy phép đầu tư 04 dự án với tổng vốn đăng ký 155,3 triệu USD.
5. Tài chính, ngân hàng
a. Tài chính
- Thu Ngân sách Nhà nước
Theo báo cáo Sở Tài chính, ước tính tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm 2022 đạt 9.478,7 tỷ đồng, bằng 76,3% dự toán địa phương, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2021.
Thu nội địa đạt 8.178,7 tỷ đồng, chiếm 86,3% tổng thu cân đối, đạt 77,0% dự toán địa phương; trong đó, các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí đạt 6.129,9 tỷ đồng; thu tiền sử dụng đất 2.000 tỷ đồng, các khoản thu khác còn lại: 48,8 tỷ đồng.
Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 1.300 tỷ đồng, bằng 72,4% dự toán năm và tăng 25,4% so với cùng kỳ.
- Chi ngân sách Nhà nước
Chi cân đối ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2022 ước tính đạt 7.536,6 tỷ đồng, bằng 74,1% dự toán năm, tăng 10,9% so với cùng kỳ. Trong đó, chi thường xuyên đạt 5.100,6 tỷ đồng, chiếm 67,6% trong chi cân đối, tăng 18,8% so với cùng kỳ; chi đầu tư phát triển đạt 2.265 tỷ đồng, giảm 4,6% so với cùng kỳ.
b. Kết quả hoạt động lĩnh vực ngân hàng, tín dụng
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hà Nam, huy động vốn của các tổ chức tín dụng ước thực hiện đến 30/9/2022 đạt 57,3 nghìn tỷ đồng, tăng 5,33% so với thời điểm 31/12/2021; dư nợ tín dụng toàn tỉnh đạt 64,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,14% so với thời điểm 31/12/2021; tỷ lệ nợ xấu/tổng dư nợ là 1,76%, giảm 0,88% so với thời điểm 31/12/2021.
Mặt bằng lãi suất huy động, cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh khá đồng đều, đảm bảo đúng quy định về trần lãi suất huy động VND, USD.
- Đối với VND: Lãi suất huy động tiền gửi kỳ hạn từ 1 đến dưới 6 tháng phổ biến ở mức 3,5-4%/năm, kỳ hạn từ 6 tháng đến 12 tháng từ 4-5,5%/năm, kỳ hạn trên 12 tháng từ 5,5-6%/năm. Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 6-8%/năm đối với ngắn hạn, 8-10%/năm đối với trung và dài hạn.
- Đối với USD: Lãi suất huy động là 0%/năm đối với tiền gửi của tổ chức và cá nhân. Lãi suất cho vay phổ biến ở mức 3,5-5%/năm đối với ngắn hạn; từ 4-5,5%/năm đối với trung và dài hạn.
6. Thương mại, dịch vụ
a. Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 9/2022 ước đạt 3.758,4 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 59,8% so với cùng tháng năm 2021. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 3.107,4 tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước và tăng 45,9% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 257 tỷ đồng giảm 0,5% so với tháng trước và gấp 2 lần so cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 38,2 tỷ đồng, tăng 0,3% so với tháng trước và gấp hơn 700 lần so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 355,7 tỷ đồng, tăng 1,0% so với tháng trước và tăng 32,9% so với cùng kỳ.
Trong quý III/2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 11.069,6 tỷ đồng, tăng 10,7% so với quý II/2022 và tăng 38,4% so với cùng quý năm trước.
Tính chung 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 29.667,1 tỷ đồng, tăng 26,6% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 24.516,8 tỷ đồng, tăng 26,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 2.002,3 tỷ đồng, tăng 38,2%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 231,4 tỷ đồng, tăng gấp hơn 24 lần so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 2.916,6 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ.
b. Giá cả
CPI tháng 9/2022 trên địa bàn tỉnh tăng 0,08% so với tháng trước; tăng 4,16% so với cùng tháng năm trước và tăng 3,63% so với tháng 12 năm 2021. Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 9 năm 2022, so với tháng trước giá vàng -2,19%, giá đô la Mỹ +0,57%; so với cùng tháng năm 2021 giá vàng +1,64%, giá đô la Mỹ +3,78%; so với tháng 12 năm 2021 giá vàng -0,77%, giá đô la Mỹ +3,27%.
Bình quân quý III năm 2022 so với cùng kỳ năm trước, chỉ số giá tiêu dùng +0,93%, chỉ số giá vàng -4,92%, chỉ số giá đô la Mỹ +1,66%.
Bình quân 9 tháng đầu năm 2022, chỉ số giá tiêu dùng tăng 3,25% so với cùng kỳ năm 2021. Chỉ số giá vàng và giá đô la Mỹ bình quân 9 tháng đầu năm 2022 biến động cùng chiều tăng, chỉ số giá vàng +3,09%, giá đô la Mỹ +0,83% so với cùng kỳ.
c. Vận tải
Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 9/2022 ước đạt 523,1 tỷ đồng, tăng 1,9% so với tháng trước và gấp 2 lần so cùng kỳ năm 2021. Trong quý III, ước đạt 1.539 tỷ đồng, tăng 82,9% so với cùng quý năm trước. Tính chung 9 tháng đầu năm 2022 ước đạt 3.588,2 tỷ đồng, tăng 8,5% so cùng kỳ năm 2021, trong đó: doanh thu vận tải hành khách đạt 259,3 tỷ đồng, tăng 13,5%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 3.293,4 tỷ đồng, tăng 8,3%; doanh thu dịch vụ hỗ trợ ước đạt 35,5 tỷ đồng, giảm 1,7% so cùng kỳ.
Khối lượng vận chuyển hành khách 9 tháng năm 2022 ước đạt 4,1 triệu HK, tăng 5,6% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển hành khách ước đạt 299,3 triệu lượt HK.km, tăng 5,4% so cùng kỳ năm 2021.
Khối lượng vận chuyển hàng hóa 9 tháng năm 2022 ước đạt 32,3 triệu tấn, tăng 0,6% so với cùng kỳ; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 1.456,9 triệu tấn.km, tăng 2,4% so cùng kỳ năm 2021.
II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI
1. Dân số, lao động, việc làm, đời sống dân cư và an sinh xã hội
- Dân số: Ước tính dân số trung bình của tỉnh 9 tháng đầu năm 2022 là 877.348 người, trong đó khu vực thành thị chiếm 28,01% trong tổng dân số 9 tháng, tương ứng với 245.762 người, còn lại khu vực nông thôn chiếm 71,99%, tương ứng với 631.586 người.
- Lao động và việc làm: Theo báo cáo của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam, trong 9 tháng đầu năm 2022 toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 20.607 người (đạt 89,59% kế hoạch năm 2022), trong đó lao động nữ là 11.093 người; xuất khẩu lao động là 646 người; giải quyết việc làm thêm khoảng 20.942 người. Cấp giấy phép cho 217 người nước ngoài đủ điều kiện làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (trong đó cấp mới là 179 người, cấp lại là 07 người, gia hạn: 30 người; không thuộc diện: 01 người).
- Công tác đảm bảo an sinh xã hội và đời sống dân cư:
Tình hình dịch Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động đã trở lại bình thường, nhưng đời sống của người dẫn vẫn còn gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid-19 để lại cùng với giá cả thị trường tăng cao, giá xăng dầu không ổn định, song được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương, sự hưởng ứng tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài tỉnh, công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo… đã đạt được kết quả tích cực. Theo báo cáo của Sở Lao động Thương binh và Xã hội, trong 9 tháng năm 2022, tổng giá trị tiền và quà cho các đối tượng người có công, thân nhân người có công với cách mạng là 43.984,9 triệu đồng; trị giá tiền, quà thăm hỏi, hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo là 11.348,8 triệu đồng; trị giá tiền, quà hỗ trợ cho các đối tượng bảo trợ xã hội theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP là 1.390 triệu đồng; hỗ trợ gạo là 43,52 tấn; hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 116.142,2 triệu đồng và hiện nay toàn tỉnh đang thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng cho trên 45.300 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền trên 22,7 tỷ đồng/tháng.
- Tình hình thu nhập: Ước tính thu nhập bình quân của người lao động trong 9 tháng đầu năm 2022: khối cán bộ công chức, viên chức nhà nước đạt từ 3,6 triệu đến 6,15 triệu đồng/người/tháng; khối cơ sở sản xuất kinh doanh đạt từ 4,5 triệu đến 6,5 triệu đồng/người/tháng; khối doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt từ 5,1 triệu đến 6,5 triệu đồng/người/tháng; đặc biệt một số ngành có mức thu nhập cao như: sản xuất xi măng, xăng dầu, điện lực..., mức thu nhập bình quân từ 7,55 triệu đồng đến 13,55 triệu đồng/người/tháng.
2. Hoạt động văn hoá, thông tin tuyên truyền
Trong 9 tháng đầu năm 2022, bên cạnh việc tập trung vào công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tập trung hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch và lễ hội, như: kỷ niệm 25 năm Ngày tái lập tỉnh Hà Nam (01/01/1997- 01/01/2022); kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Nhâm Dần 2022; kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2022) và ngày Quốc tế Lao động 1/5; kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022); 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh 2/9; 77 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2022); 77 năm ngày truyền thống ngành Văn hóa Thông tin (28/8/1945 - 28/8/2022); tuyên truyền kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền SEA Games 31 và đăng cai tổ chức thành công môn Futsal trong chương trình SEA Games 31 tại Hà Nam; tổ chức thành công chương trình Carnival đường phố trên trục đường Biên Hòa, Châu Cầu vào hai ngày 03 và 04/8/2022; … Các hoạt động tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm của đất nước, địa phương cũng được triển khai đồng bộ với nhiều nội dung, hình thức phong phú, tạo bộ mặt trực quan, sinh động tại trung tâm tỉnh, trung tâm các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn và các cơ quan.
3. Thể dục thể thao và du lịch
- Thể dục thể thao: Trong 9 tháng năm 2022, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" trên địa bàn tỉnh; tổ chức thành công nội dung Futsal trong chương trình SEA Games 31 tại Hà Nam; phối hợp tổ chức 09 giải thể thao cấp tỉnh; phối hợp với Ban An toàn giao thông Quốc gia, Báo Giao thông tổ chức Giải chạy Marathon vì an toàn giao thông lần thứ I tại Tam Chúc; hỗ trợ Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức các môn thể thao nội dung Thi học sinh giỏi thể thao năm học 2021-2022; tổ chức thành công Giải vô địch trẻ Jujitsu toàn quốc năm 2022 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh Hà Nam với sự tham gia của 20 đơn vị tỉnh, thành, ngành trên toàn quốc. Ngành Thể thao tỉnh Hà Nam còn đóng góp 50 vận động viên cho tuyển trẻ quốc gia; 14 vận động viên cho tuyển quốc gia; riêng đối với Sea games, đóng góp 07 vận động viên, trong đó có 02 vận động viên môn bóng đá nữ, 03 vận động viên Futsal nữ, 02 vận động viên môn điền kinh; đóng góp 2 huấn luyện viên cho đội tuyển quốc gia (01 huấn luyện viên Bóng đá nữ U15, 01 huấn luyện viên Vật).
Trong 9 tháng đầu năm 2022 (đến ngày 12/9/2022), thể thao thành tích cao tham dự thi đấu tổng 24 giải trong nước và quốc tế, đạt tổng 146 Huy chương, trong đó: (27 huy chương vàng, 51 huy chương bạc và 68 huy chương đồng).
- Du lịch:  Du lịch Hà Nam đã hoàn toàn mở cửa, chủ động các điều kiện cần thiết để phục vụ du khách trong nước và quốc tế đến với Hà Nam. Công tác quản lý nhà nước đã được tăng cường , Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Nam đã phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch đảm bảo các điều kiện phục vụ đón khách du lịch trong các dịp lễ, tết; phối hợp kiểm tra, nắm bắt việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch bệnh và công tác đón tiếp khách tại các khu, điểm du lịch, các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh; xây dựng các gian hàng trưng bày, quảng bá, giới thiệu du lịch Hà Nam tại các lễ hội và sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch lớn trên địa bàn tỉnh.
4. Y tế
Công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân trong 9 tháng đầu năm 2022 được ngành y tế triển khai một cách chủ động, tích cực và đạt hiệu quả cao, tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập và tư nhân, áp dụng những kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trị; thường xuyên chỉ đạo việc thực hiện các quy chế bệnh viện, đặc biệt quy chế thường trực, cấp cứu, chống nhiễm khuẩn; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, chăm sóc người bệnh ở tất cả các tuyến (tỉnh, huyện, xã). Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh cho người nghèo, người cận nghèo, trẻ em, các đối tượng chính sách. Trong 9 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn toàn tỉnh không để xảy ra sai sót lớn về chuyên môn, kỹ thuật trong khám chữa bệnh và điều trị.
Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Ngành Y tế đã phối hợp với các cơ quan ban ngành trong tỉnh tổ chức tốt công tác bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần và mùa Lễ hội Xuân 2022. Ngành đã thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành trong 3 đợt trọng điểm, kiểm tra về  an toàn thực phẩm của 86 cơ sở sản xuất thực phẩm, trong đó 72/86 cơ sở đạt yêu cầu, phạt tiền 13 cơ sở với số tiền là 50 triệu đồng, 01 cơ sở đang giải trình; thường xuyên giám sát an toàn thực phẩm tại các cơ sở chế biến suất ăn sẵn phục vụ khu cách ly và điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh, kết quả 100% mẫu âm tính; giám sát công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp lễ hội, sự kiện của tỉnh với trên 3.600 suất ăn; giám sát an toàn thực phẩm phục vụ Sea Games 31 năm 2022 tại tỉnh Hà Nam. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong 9 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam không có vụ ngộ độc thực phẩm nào, ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ 21 người, không có người tử vong do ngộ độc thực phẩm.
Công tác phòng chống HIV/AIDS: Theo số liệu của ngành Y tế tỉnh Hà Nam, tính từ ngày 15/8/2022 đến ngày 15/9/2022 toàn tỉnh có 01 người nhiễm HIV mới, không có người chuyển thành AIDS, 01 người tử vong do AIDS. Tính chung trong 9 tháng năm 2022 số người nhiễm mới HIV phát hiện là 23 người, số người chuyển thành AIDS 05 người, số người tử vong do AIDS 07 người.
Tình hình bệnh truyền nhiễm : Tính từ ngày 15 tháng 01 năm 2022 đến ngày 15 tháng 9 năm 2022 trên địa bàn tỉnh có 22 ca mắc quai bị; 63 ca thủy đậu; tay chân miệng 125 ca; bệnh cúm 5.548 ca.
5. Giáo dục
Trong 9 tháng năm 2022, ngành Giáo dục tỉnh Hà Nam đã phối hợp  với các cấp, các ngành trong tỉnh làm tốt công tác Giáo dục - Đào tạo của mình; năm học 2021-2022 đã khép lại, một năm học chưa từng có tiền lệ trong lịch sử khi đại dịch Covid-19 hoành hành khiến cho học sinh không thể đến trường học trong thời gian dài; tuy nhiên ngành giáo dục tỉnh Hà Nam đã có những ứng phó linh hoạt, kịp thời, bảo đảm hoàn thành chương trình giáo dục theo đúng thời gian quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo; chất lượng giáo dục được duy trì và nâng cao; kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỉnh Hà Nam tiếp tục nằm trong top 10 tỉnh, thành dẫn đầu toàn quốc, điểm trung bình các môn thi của thí sinh trong toàn tỉnh đạt 6,760 điểm/môn/thí sinh, (điểm bình quân các môn cụ thể như sau: môn Toán 6,981 điểm/thí sinh đứng thứ 06 toàn quốc; môn Lý 7,120 điểm/thí sinh đứng thứ 7 toàn quốc; môn Hóa 7,098 điểm/thí sinh đứng thứ 9 toàn quốc; môn Văn 7,360 điểm/thí sinh đứng thứ 03 toàn quốc; môn Sử 6.620 điểm/thí sinh đứng thứ 13 toàn quốc) tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn tỉnh đạt 99,17%.
* Kết quả thi học sinh giỏi: Trong năm học 2021-2022, tỉnh Hà Nam có 45 học sinh dự thi đạt giải Quốc gia THPT, gồm: 01 giải nhất, 07 giải nhì, 11 giải ba, 26 giải khuyến khích; có 01 học sinh tham dự Olympic quốc tế môn Hóa học và đạt huy chương vàng; có 1.441 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 10, 11, 12 cấp tỉnh, gồm: 65 giải nhất, 291 giải nhì, 529 giải ba, 556 giải khuyến khích; có 261 học sinh đạt giải kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh, với 08 giải nhất, 58 giải nhì, 94 giải ba và 101 giải khuyến khích.
6. An ninh, trật tự
Trong 9 tháng năm 2022, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững; ngành chức năng triển khai các kế hoạch, phương án đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông. Theo số liệu của Công an tỉnh, trong 9 tháng năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022), trên địa bàn tỉnh xảy ra 74 vụ tai nạn và va chạm giao thông (giảm 03 vụ so cùng kỳ năm 2021), hậu quả làm chết 46 người (giảm 01 người so với cùng kỳ năm 2021), bị thương 45 người (tăng 01 người so với cùng kỳ năm 2021). Tính riêng trong tháng 9 (từ ngày 15/8/2022 đến ngày 14/9/2022), trên địa bàn tỉnh xảy ra 09 vụ tai nạn giao thông, làm chết 05 người, bị thương 06 người (so với cùng kỳ năm 2021, tất cả các chỉ tiêu đều không có biến động tăng, giảm).
7. Tình hình thiệt hi thiên tai
Trong 9 tháng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Hà Nam có 02 trường hợp bị sét đánh tử vong, trong đó: 01 ở huyện Bình Lục và 01 ở huyện Thanh Liêm.

 
 
 
Video tuyên truyền