Page 11 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 11

khẩu hoặc các mặt hàng được sản xuất trong nước bằng các nguyên
            liệu có nguồn gốc từ nhập khẩu.

               6. Doanh nghiệp

               Năm 2018, số doanh nghiệp thành lập mới tại Hà Nam là 599
            doanh nghiệp, tổng số vốn đăng ký đạt 7.426    tỷ đồng; số vốn bình
            quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 12,4 tỷ đồng. Trong năm

            2018 có 164 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, có 49 doanh nghiệp
            hoàn tất thủ tục giải thể, phá sản.

               Ước tính số doanh nghiệp thực tế hoạt động tại thời điểm
            31/12/2018 là 3.535 doanh nghiệp, tăng 14,6% so với năm 2017, trong

            đó doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 14,9%; doanh nghiệp có vốn
            đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 10,8%; riêng doanh nghiệp Nhà nước
            không đổi. Ước tính lao động làm việc trong khu vực doanh nghiệp

            tăng 7,5% so với cùng thời điểm 31/12/2017, trong đó lao động trong
            doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 8,3%; lao động
            trong khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 7,1%; lao động

            trong doanh nghiệp Nhà nước tăng 2,1%. Doanh nghiệp tập trung chủ
            yếu ở thành phố Phủ Lý, và một số huyện: Duy Tiên, Thanh Liêm…
            Tại thời điểm 31/12/2018, thành phố Phủ Lý có số lượng Doanh

            nghiệp lớn nhất với 1.460 DN, chiếm 41,3% tổng số DN đang hoạt
            động và thu hút 40.521 lao động, chiếm 30,4% số lao động trong các
            doanh nghiệp của toàn tỉnh. Huyện Duy Tiên có 737 DN đang hoạt

            động, chiếm 20,9% và 48.715 lao động, chiếm 36,6%; huyện Thanh
            Liêm có 491 DN, chiếm 13,9% và 17.620 lao động chiếm 13,2%...

               Vốn sản xuất kinh doanh bình quân của khu vực doanh nghiệp
            năm 2018 ước tăng 13,9% so với năm 2017, trong đó vốn của doanh

            nghiệp Nhà nước tăng 2,9%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng
            10,2%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 24,6%.


                              11
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16