Page 14 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 14

lượng tôm đạt 28 tấn, bằng 90,2%, thủy sản khác đạt 111 tấn, giảm
            29,2% so với cùng kỳ.

               - Công nghiệp

               Năm 2018, sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì tốc độ phát triển
            cao đóng góp chủ đạo vào tăng trưởng của tỉnh, góp phần quan trọng
            thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng tích cực, tỷ

            trọng công nghiệp liên tục chiếm trên 50% trong cơ cấu của tỉnh: Năm
            2016 chiếm 51,1%; năm 2017 chiếm 51,8%; năm 2018 chiếm 53,0%.

               Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2018 ước tính tăng 13,0%
            so với năm 2017 (quý I tăng 11,1%; quý II tăng 13,2%; quý III tăng
            13,4%; quý IV ước tính tăng 14,0%), là mức tăng cao so với các tỉnh

            trong khu vực ĐBSH (Cả nước 7,08%; ĐBSH: Vĩnh Phúc 8,0%; Bắc
            Ninh 10,6%; Hải Dương 9,1%; Hưng Yên 9,6%; Thái Bình 10,5%;
            Nam Định 8,1%; Ninh Bình 9,0%)

               Ngành chế biến, chế tạo tăng 13,4%, đóng góp lớn nhất vào tăng
            trưởng chung toàn ngành công nghiệp với 12,0 điểm phần trăm; ngành

            khai khoáng tăng 5,2%, đóng góp 0,6 điểm phần trăm; ngành sản xuất
            và phân phối điện tăng 10,8%, đóng góp 0,3 điểm phần trăm; ngành
            cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 6,8%, làm tăng 0,1
            điểm phần trăm mức tăng chung.

               Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức sản xuất trong

            năm 2018 tăng cao so với năm 2017: Thiết bị điện, điện tử tăng
            33,8%; xe gắn máy tăng 18,1%; Thức ăn chăn nuôi tăng 26,7%; dây
            điện các loại tăng 10,2%

               - Thương mại và du lịch

               Tính chung năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
            dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 22.308 tỷ đồng, tăng 15,47% so với
            năm trước (loại trừ yếu tố giá tăng 11,96%). Xét theo ngành kinh

            doanh, bán lẻ hàng hóa đạt 18.540,8 tỷ đồng, chiếm 83,10% tổng mức                              14
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19