Page 15 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 15

và tăng 15,98% so với năm 2017; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 1.777,4
            tỷ đồng, chiếm 7,97% và tăng 12,39%; du lịch lữ hành đạt 29,0 tỷ
            đồng, chiếm 0,13% và tăng 11,10%; dịch vụ khác đạt 1.960,8 tỷ đồng,

            chiếm 8,79% và tăng 13,63% so với năm 2017.
               Tính đến thời điểm 31/12/2018, toàn tỉnh có 110 chợ được xếp

            hạng, không tăng so với năm 2017; 8 siêu thị và 3 trung tâm thương
            mại, tăng 1 trung tâm thương mại so với năm 2017.

               Tổng số lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ năm 2018 ước
            tính đạt 454.390 lượt người, tăng 14,41% so với năm trước; tổng số
            lượt khách do các cơ sở du lịch lữ hành phục vụ ước tính đạt 24.103

            lượt người, tăng 11,46% so với năm trước.
                Năm 2018, vận chuyển hành khách đạt 6.024,5 nghìn lượt
            khách, tăng 2,7%; trong đó vận chuyển hành khách đường bộ đạt

            5.977,1 nghìn lượt khách, tăng 3% và vận chuyển hành khách
            đường sông đạt 47,4 nghìn lượt khách, giảm 22,0% so với năm
            2017; khối lượng hành khách luân chuyển là 443.763,8 nghìn
            lượt khách.km, tăng 4,8%, trong đó luân chuyển hành khách
            đường bộ 443.716,4 nghìn lượt khách.km, tăng 4,8%, luân

            chuyển hành khách đường sông là 47,4 nghìn lượt khách.km,
            giảm 22,0% so với năm 2017.

               Vận chuyển hàng hóa năm 2018 đạt 36.337,5 nghìn tấn, tăng
            10,2%; trong đó vận chuyển hàng hóa đường bộ đạt 34.376,7 nghìn

            tấn, tăng 10,3% và vận chuyển đường sông đạt 1.960,8 nghìn tấn, tăng
            9,5% so với năm 2017; khối lượng hàng hóa luân chuyển là
            1.596.543,3 nghìn tấn.km, tăng 8,9%, đường bộ 1.374.992,3 nghìn

            tấn.km, tăng 9%, đường sông đạt 221.551 nghìn tấn.km, tăng 8% so
            với năm 2017.

               8. Một số vấn đề xã hội

               - Dân số
                              15
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20