Page 16 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 16

Dân số trung bình tỉnh Hà Nam năm 2018 là 808.149 người, dân
            số nam đạt 399.804 người, chiếm 49,5%, dân số nữ đạt 408.345
            người, chiếm 50,5%, dân số khu vực thành thị đạt 128.204 người,

            chiếm 15,9%, dân số khu vực nông thôn đạt 679.945 người chiếm
                                 2
            84,1%. Mật độ dân số là 938 người/km , phân bố dân cư theo lãnh thổ
            không đồng đều, có sự chênh lệch về mật độ dân cư giữa các huyện,

                                           2
            thành phố (cao nhất là thành phố Phủ Lý: 1.635 người/km , thấp nhất
                              2
            là huyện Kim Bảng: 683 người/km ).
               Dân số khu vực thành thị có tốc độ tăng nhanh trong những năm
            gần đây từ 10,4% năm 2010 lên 15,9% năm 2018. Dân số thành thị

            tăng nhanh do trong thời gian qua tỉnh đẩy mạnh thực hiện công
            nghiệp hóa, phát triển khu công nghiệp ở các đô thị thu hút lao động
            đến làm việc. Bên cạnh đó, việc mở rộng địa giới hành chính thành
            phố Phủ Lý, đầu tư cơ sở hạ tầng dân sinh thu hút dân cư cũng góp

            phần tăng tỷ lệ dân số đô thị.

               Trong những năm qua, tỷ lệ sinh của dân số giảm đáng kể, tỷ lệ
            sinh đạt mức sinh thay thế; tuổi thọ trung bình dân số ngày càng tăng
            do thành công của công tác kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe
            nhân dân và sự phát triển trong y học cũng như điều kiện sống người

            dân dần được cải thiện.

               Năm 2018, dân số trong độ tuổi lao động 472.221 người (nam từ
            15-59; nữ từ 15-54), chiếm 58,4% so với tổng dân số, đây là thời kỳ
            cơ cấu “dân số vàng” mang lại cơ hội lớn để tận dụng nguồn nhân lực
            có chất lượng cho tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững của tỉnh.

            Tuy nhiên, nếu không có sự quan tâm và các chính sách phát triển phù
            hợp, cơ cấu “dân số vàng” không những không đem lại tác động tích
            cực cho phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh mà sẽ là áp lực về việc làm,
            trật tự, an ninh xã hội….Vì vậy, để tận dụng lợi thế này đòi hỏi các
            cấp các ngành phải có những chính sách phù hợp nhằm nâng cao chất


                              16
   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21