Page 3 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 3

LỜI NÓI ĐẦU               Để đáp ứng yêu cầu nghiên cứu tình hình kinh tế - xã hội trên
            địa bàn tỉnh Hà Nam, Cục Thống kê tỉnh Hà Nam biên soạn và xuất
            bản cuốn "Niên giám Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018"

               Nội dung Niên giám bao gồm số liệu báo cáo chính thức của
            các năm 2010, 2015, 2016, 2017 và sơ bộ năm 2018.

               Các kí hiệu nghiệp vụ sử dụng trong cuấn sách này:

               (-) : Không có hiện tượng phát sinh

               (…) : Có hiện tượng phát sinh nhưng không thu thập được số liệu.

               Các chỉ tiêu cơ cấu: Lấy tổng bằng 100%

               Các chỉ tiêu tốc độ phát triển: Lấy năm trước liền kề làm gốc
            so sánh và bằng 100%.


               Trong quá trình biên soạn sẽ không tránh khỏi những thiếu
            sót, chúng tôi rất mong nhận được sự tham gia đóng góp

               ý kiến của các đơn vị nghiên cứu và sử dụng để Niên giám
            thống kê tỉnh Hà Nam ngày càng hoàn thiện.                               CỤC THỐNG KÊ TỈNH HÀ NAM


                              3
   1   2   3   4   5   6   7   8