Page 2 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 2

Chỉ đạo biên soạn:

                          LÊ MẠNH HỒNG
                     Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh Hà Nam


                         Tham gia biên soạn:

                      PHÒNG THỐNG KÊ TỔNG HỢP
                       VÀ CÁC PHÒNG NGHIỆP VỤ

                        Cục Thống kê tỉnh Hà Nam                              2
   1   2   3   4   5   6   7