Page 5 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 5

MỤC LỤC - CONTENTS


                                              Trang
                                              Page


             Lời nói đầu                              3
             Foreword                               4
             Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Nam năm 2018       7

             Đơn vị hành chính, Đất đai và Khí hậu
             Administrative unit, Land and Climate                23
             Dân số và Lao động - Population and Labour              41

             Tài khoản quốc gia, Ngân sách Nhà nước và Bảo hiểm
             National accounts, State budget and Insurance            91

             Đầu tư và xây dựng - Investment and Construction          121
             Doanh nghiệp, Hợp tác xã và Cơ sở SXKD cá thể
             Enterprise, Cooperative and Individual business Establishment    153
             Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
             Agriculture, Forestry and Fishing                  275

             Công nghiệp - Industry                       337

             Thương mại và Du lịch - Trade and Tourism              369
             Chỉ số giá - Price index                      387

             Vận tải, Bưu chính và Viễn thông
             Transport, Postal service and Telecommunication           411
             Giáo dục, Đào tạo và Khoa học, Công nghệ
             Education, Training and Science, Technology             429

             Y tế, Thể thao, Mức sống dân cư, Trật tự, An toàn xã hội,
             Tư pháp và Môi trường
             Health, Sport, Living standards, Social order, Safety, Justice
             and Environment                           477
                              5
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10