Page 7 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 7

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
                      TỈNH HÀ NAM NĂM 2018               1. Tổng sản phẩm trên địa bàn

               Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) năm 2018 (theo giá SS) ước
            đạt 36.425,5 tỷ đồng, tăng 11,33% so với năm 2017, đây là mức tăng
            trưởng khá cao so với bình quân cả nước và so với các tỉnh trong khu

            vực Đồng bằng Sông Hồng. Trong mức tăng chung 11,33%, đóng góp
            của từng khu vực như sau: nông, lâm, thủy sản tăng 1,70%, đóng góp
            0,18 điểm phần trăm của mức tăng chung; công nghiệp – xây dựng
            tăng 14,09%, đóng góp 8,77 điểm phần trăm; dịch vụ tăng 8,78%,

            đóng góp 2,38 điểm phần trăm.

               GRDP năm 2018 theo giá hiện hành đạt 45.578,4 tỷ đồng, cơ
            cấu theo 3 khu vực kinh tế: Nông, lâm, thủy sản chiếm 9,7%, công
            nghiệp - xây dựng 61,9%, dịch vụ 28,4%. Có thể thấy, kinh tế của tỉnh
            liên tục tăng cả về quy mô và tốc độ; cơ cấu kinh tế ngày càng chuyển

            biến rõ nét theo hướng công nghiệp hóa.

               2. Thu, chi ngân sách Nhà nước

               Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam
            năm 2018 đạt 7.601,3 tỷ đồng, tăng 1.350,3 tỷ đồng (tăng 21,6%) so
            với năm 2017, trong đó: Thu nội địa ước đạt 6.196,3 tỷ đồng (chiếm
            81,5%), tăng 22,3%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 1.405

            tỷ đồng (chiếm 18,5%), tăng 18,7%.
               Tổng chi cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Nam

            năm 2018 là 7.519,7 tỷ đồng, tăng 43,9% so với năm trước, trong đó
            chi đầu tư phát triển là 2.517,4 tỷ đồng (chiếm 33,5% tổng chi cân
            đối); chi thường xuyên là 5.001,3 tỷ đồng (chiếm 66,5%), tăng 36,2%

            so với năm 2017.


                              7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12