Page 10 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 10

Thị trường giá cả năm 2018 tại tỉnh Hà Nam biến động tăng,
            giảm không nhiều, giá cả tương đối ổn định. Một số mặt hàng thiết
            yếu như: Lương thực, thực phẩm….tăng không cao như những năm

            trước đây. Chỉ số giá tháng 12/2018 tăng 1,91% so với tháng 12/2017,
            CPI bình quân năm 2018 tăng 3,13% so với bình quân năm 2017, tăng
            thấp hơn so với chỉ số giá bình quân của năm 2017. Cụ thể các nguyên

            nhân tác động đến sự biến động của chỉ số giá tiêu dùng năm 2018
            như sau:

               Thực hiện Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 30/5/2018 và
            Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 về việc quy định

            thống nhất giá dịch vụ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng cho
            người có thẻ bảo hiểm y tế. Tác động mạnh tới chỉ số của nhóm
            Thuốc và dịch vụ y tế, đặc biệt là dịch vụ y tế bình quân cùng kỳ tăng
            9,56%.

               Bên cạnh giá dịch vụ y tế, giá của nhóm dịch vụ giáo dục năm

            2018 cũng tăng khá cao do giá của một số dịch vụ như: học phí nhà
            trẻ tư thục, học phí cao đẳng và trung cấp, các trường dạy nghề… tăng
            so với năm học trước. Bình quân cả năm, nhóm giáo dục tăng 4,15%,
            trong đó dịch vụ giáo dục tăng 5,15%.

               Cùng với giá dịch vụ y tế, dịch vụ giáo dục, giá của một số mặt

            hàng thiết yếu cũng tăng khá cao như: giá nhiên liệu bình quân cả năm
            tăng 14,78%; giá gas tăng 7,55%; giá dầu hoả tăng 26,04%; giá điện
            sinh hoạt tăng 8,34%; giá vật liệu xây dựng tăng 11,41% so với năm
            trước. Giá nhiên liệu, gas, điện trong năm qua tăng cao đã tác động

            trực tiếp tới chỉ số giá chung của năm cũng như tác động gián tiếp tới
            giá cả của nhiều mặt hàng khác.

               Do ảnh hưởng của tình hình kinh tế - chính trị thế giới có nhiều
            diễn biến phức tạp, tác động tới giá vàng, tỉ giá đồng Đô la Mỹ tăng
            trong năm. Giá vàng tăng bình quân 2,63%; tỷ giá đồng Đô la Mỹ

            tăng 1,22% đã tác động trực tiếp và gián tiếp tới các hàng hóa nhập


                              10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15