Page 8 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 8

3. Bảo hiểm

               Năm 2018, toàn tỉnh có 127.054 người tham gia Bảo hiểm xã
            hội, tăng 15,4% so với năm 2017; 704,020 người tham gia bảo hiểm y
            tế, tăng 9,8% và 114.451 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, tăng

            10,1% so với năm 2017.

               Tổng thu bảo hiểm năm 2018 đạt 2.385 tỷ đồng, tăng 20,4% so
            với năm 2017, trong đó: Thu bảo hiểm xã hội đạt 1.509 tỷ đồng,

            chiếm 63,3% tổng thu bảo hiểm; thu bảo hiểm y tế đạt 764,0 tỷ đồng,
            chiếm 32,0%; thu bảo hiểm thất nghiệp đạt 112,0 tỷ đồng, chiếm 4,7%.

               Tổng chi bảo hiểm năm 2018 đạt 2.857 tỷ đồng, tăng 12,1% so
            với năm 2017, trong đó: Chi bảo hiểm xã hội đạt 2.034 tỷ đồng, chiếm

            71,2% tổng chi bảo hiểm; chi bảo hiểm y tế đạt 778,0 tỷ đồng, chiếm
            27,2%; thu bảo hiểm thất nghiệp đạt 45 tỷ đồng, chiếm 1,6%.

               4. Xây dựng và đầu tư

               Tổng vốn đầu tư toàn tỉnh năm 2018 theo giá hiện hành đạt

            28.946 tỷ đồng, tăng 23,2% so với năm 2017 và bằng 63,5% GDP,
            bao gồm: Vốn khu vực Nhà nước đạt 5.612,2 tỷ đồng (chiếm 19,4%
            tổng vốn đầu tư thực hiện toàn tỉnh), giảm 0,3%; khu vực ngoài nhà
            nước đạt 15.325,1 tỷ đồng (chiếm 52,9%), tăng 40,5%; khu vực có

            vốn đầu tư nước ngoài đạt 8.008,7 tỷ đồng (chiếm 27,7%), tăng 14,9%.

               Năm 2018, khối lượng vốn nhà nước trên địa bàn tập trung vào
            các công trình dự án đầu tư, sửa chữa, nâng cấp và xây mới trường

            học các cấp; các dự án chuyển tiếp từ những năm trước như: dự án
            nâng cấp hạ tầng lưới điện các xã trên địa bàn tỉnh; hạ tầng các tuyến
            đường giao thông T2, T3 và tuyến đường tâm linh Ba Sao - Bái Đính;

            tuyến đường Lê Công Thanh kéo dài; đường 499 nối cầu Thái Hà với
            cao tốc Cầu Giẽ Ninh Bình; quốc lộ 38 kéo dài; cải tạo nâng cấp quốc
            lộ 21B; sửa chữa nâng cấp và chỉnh trang các tuyến đường nội ngoại
                              8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13