Page 9 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 9

thành phố Phủ Lý; dự án sân golf Tượng Lĩnh; hạ tầng các khu công
            nghiệp; khu du lịch Tam Chúc - Ba Sao, khu liên hợp thể thao…

               Về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), năm 2018 có
            46 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký 445 triệu USD, tăng

            119,0% về số dự án và tăng 252% về vốn đăng ký so với năm 2017.

               Bên cạnh đó có 27 dự án đã cấp phép từ những năm trước đăng
            ký điều chỉnh vốn đầu tư với số vốn tăng thêm đạt 84,8 triệu USD.

            Thực hiện thu hồi 10 dự án với tổng vốn đầu tư 131,8 triệu USD.

               Tính chung tổng vốn đăng ký của các dự án FDI cấp mới và cấp
            vốn bổ sung năm 2018 đạt 529,8 triệu USD, nguồn vốn này tập trung
            vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Trong các quốc gia và vùng

            lãnh thổ có dự án đầu tư tại Hà Nam năm 2018, Nhật Bản là nhà đầu
            tư lớn nhất với tổng số vốn đạt 175,1 triệu USD, chiếm 39,3%, tiếp
            đến là Trung Quốc 145,1 triệu USD, chiếm 32,6%; Hàn Quốc 104,7

            triệu USD, chiếm 23,5%.

               Xếp hạng thu hút FDI so với cả nước năm 2018: về số dự án thu
            hút đầu tư, Hà Nam xếp hạng 11/63 tỉnh thành; về số vốn thu hút đầu

            tư, Hà Nam xếp hạng 7/63 tỉnh thành.
               Luỹ kế đến hết ngày 31/12/2018 toàn tỉnh có 243 dự án FDI còn

            hiệu lực với vốn đăng ký 2.784,7 triệu USD. Trong đó trong khu công
            nghiệp có 207 dự án với vốn đăng ký 2.567,1 triệu USD, ngoài khu

            công nghiệp có 36 dự án với tổng vốn đăng ký 217,6 triệu USD.
                Ước tính năm 2018, diện tích sàn xây dựng nhà ở hoàn

                           2
            thành đạt 1.001,8 nghìn m , tăng 5,5% so với năm 2017, trong đó
                                   2
            diện tích nhà ở chung cư đạt 1,6 nghìn m , chiếm 0,2%; diện tích
                               2
            nhà ở riêng lẻ đạt 1.000,2 nghìn m , chiếm 99,8%.

               5. Chỉ số giá

                              9
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14