Page 12 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 12

Năm 2018, doanh thu thuần sản xuất kinh doanh của khu vực
            doanh nghiệp ước đạt 151.310,9 tỷ đồng, tăng 27,8% so với năm
            2017. Trong đó doanh nghiệp Nhà nước đạt 4.169,1 tỷ đồng, tăng

            6,3%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước đạt 90.678,0 tỷ đồng, tăng
            22,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 56.463,8 tỷ đồng,
            tăng 39,5%.


               Tỷ suất sinh lời trên doanh thu năm 2018 của các doanh nghiệp
            ước đạt 1,4%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với năm 2017, trong đó
            doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt cao nhất là 2,2%, giảm 0,7
            điểm phần trăm; doanh nghiệp ngoài nhà nước là 0,9%, tăng 0,1 điểm
            phần trăm; doanh nghiệp nhà nước đạt 0,3%, giảm 0,2 điểm phần trăm.


               Năm 2018, ước tính toàn tỉnh có 52.630 cơ sở kinh tế cá thể phi
            nông nghiệp, giảm 1,9% so với năm 2017; có 89.785 người tham gia
            lao động trong các cơ sở kinh tế cá thể phi nông nghiêp, giảm 4,2%.

               7. Kết quả sản xuất, kinh doanh một số ngành, lĩnh vực

               - Nông nghiệp

               Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh trong
            năm 2018 đạt kết quả khá. Nổi bật nhất là sản xuất lương thực được
            mùa lớn, góp phần giữ vững an ninh lương thực trên địa bàn tỉnh

            trong điều kiện quỹ đất sản xuất cây lương thực giảm; chăn nuôi phát
            triển trở lại bù đắp phần giá trị thiệt hại sản xuất vụ đông; nuôi trồng
            thuỷ sản khắc phục kịp thời hậu quả mưa úng năm trước, duy trì tốc
            độ phát triển cao. Để đạt được kết quả như vậy là do các cấp ủy Đảng,

            chính quyền địa phương đã luôn dành sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát
            cho ngành Nông nghiệp: hỗ trợ toàn diện các mặt kỹ thuật sản xuất;
            tháo gỡ kịp thời khó khăn nảy sinh trong quá trình sản xuất; kiểm soát
            tốt dịch bệnh đối với cây trồng cũng như gia súc, gia cầm…

               Sản lượng lương thực có hạt của tỉnh đạt 423,3nghìn tấn, tăng

            2,8% (11,6 nghìn tấn) so với năm 2017, trong đó sản lượng lúa đạt                              12
   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17