Page 17 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 17

lượng nguồn nhân lực đáp ứng với nhu cầu của thị trường lao động,
            tăng năng suất lao động, tạo việc làm cho lực lượng lao động trẻ…

               - Lao động

               Lực lượng lao động tỉnh Hà Nam năm 2018 là 476.320 người,
            chiếm 75,3% so với dân số từ 15 tuổi trở lên. Lực lượng lao động nam
            (48,8%) chiếm tỷ trọng thấp hơn nữ giới (51,2%). Mặc dù có sự tăng

            lên đáng kể của lực lượng lao động thuộc khu vực thành thị trong
            những năm gần đây, nhưng vẫn còn 85,1% lực lượng lao động tập
            trung ở khu vực nông thôn.

               Năm 2018, lực lượng lao động 15 tuổi trở lên đang làm việc là

            468.020 người, trong đó lao động ngành nông lâm nghiệp thủy sản
            chiếm 37,5%, ngành công nghiệp-xây dựng chiếm 36,0%, ngành dịch
            vụ chiếm 26,5% (các tỷ lệ tương ứng của năm 2011 là: 58,6% - 21,0%

            - 20,4%). Qua đó cho thấy cơ cấu lao động dịch chuyển theo hướng
            tích cực, số lao động làm việc trong ngành nông lâm nghiệp thủy sản

            giảm dần và các ngành công nghiệp, dịch vụ tăng lên. Vì vậy nhu cầu
            lao động trong các ngành, lĩnh vực công nghiệp – xây dựng và dịch vụ
            sẽ tăng và giảm dần lao động làm việc trong lĩnh vực nông, lâm

            nghiệp. Cơ câu lao động phù hợp với đinh hướng phát triển kinh tế-xã
            hội của tỉnh, tập trung trung phát triển các ngành công nghiệp có tiềm

            năng, lợi thế về nguyên liệu và có khả năng thu hút nhiều lao động tại
            chỗ, đồng thời phát triển mạnh các ngành công nghiệp chế biến, chế
            tạo, gia công, lắp ráp cơ khí, điện tử,… và công nghiệp chế biến nông

            lâm sản, thực phẩm.

               Tỷ lệ lao động đang làm việc đã qua đào tạo có bằng cấp chứng
            chỉ có chuyển biến tích cực trong những năm qua, tuy nhiên song vẫn
            ở mức thấp so với nhu cầu sử dụng lao động có chuyên môn kỹ thuật

            trong các ngành kinh tế. Năm 2018, trong tổng số 468.020 người từ 15
            tuổi trở lên đang tham gia lao động, chỉ có 114.665 người được đào                              17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22