Page 20 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 20

nước về giáo dục nghề nghiệp, Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan
            quản lý nhà nước đối với các trường sư phạm. Theo đó, 201 trường
            cao đẳng và 303 trường trung cấp chuyên nghiệp được bàn giao cho

            Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Từ năm 2017 các trường này
            sẽ tuyển sinh theo quy chế ban hành phù hợp với Luật Giáo dục
            nghề nghiệp.


               - Y tế

               Số cơ sở khám chữa bệnh do Nhà nước quản lý tại thời điểm
            31/12/2018 là 142 cơ sở, trong đó có 13 bệnh viện, 1 phòng khám đa
            khoa khu vực và 116 trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp. Số

            giường bệnh do Nhà nước quản lý tại thời điểm trên là 2.590 giường,
            bằng với năm 2017 , trong đó có 1.760 giường trong các bệnh viện; 10
            giường tại phòng khám đa khoa khu vực và 820 giường tại các trạm y

            tế. Số giường bệnh do các cơ sở y tế Nhà nước quản lý (không tính
            giường bệnh tại các trạm y tế xã, phường, cơ quan, xí nghiệp) bình
            quân 1 vạn dân năm 2018 là 34,2 giường bệnh.

               Tại thời điểm 31/12/2018, số nhân lực y tế do Nhà nước quản lý

            là 1.997 người, trong đó 1.787 người làm việc trong ngành Y; 210 người
            làm việc trong ngành Dược. Số bác sĩ bình quân 1 vạn dân là 6,7%.

               Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin
            năm 2018 đạt 99,0%, thấp hơn 0,2 điểm phần trăm so với năm 2017;

            tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân nặng theo tuổi là 12,3%,
            giảm 0,3 điểm phần trăm so với năm 2017.

               - Đời sống dân cư


                Năm 2018, thu nhập bình quân đầu người một tháng chung
            toàn tỉnh theo giá hiện hành đạt 3.608,1 nghìn đồng, tăng 15,4%
            so với năm 2017, trong đó khu vực thành thị đạt 4.884 nghìn
            đồng, tăng 16,0%; khu vực nông thôn đạt 3.340,7 nghìn đồng,
            tăng 13,2%.


                              20
   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25