Page 18 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 18

tạo có bằng cấp chứng chỉ, chiếm 24,5% tổng lao động đang làm việc
            trong nền kinh tế. Trong đó lao động đào tạo nghề chiếm 40,9%, số

            còn lại được đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng và đại học trở
            lên. Tỷ lệ đào tạo của nam cao hơn nữ (lao động qua đào tao nam giới:
            26,6%, nữ giới: 22,5%), lao động đã qua đào tạo khu vực thành thị

            cao hơn khu vực nông thôn (lao động qua đào tạo khu vực thành thị:
            41,7%, khu vực nông thôn: 21,5%).

               Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động năm 2018 là 1,9% trong

            đó khu vực thành thị 3,2%; khu vực nông thôn 1,7%. Tỷ lệ thiếu việc
            làm của lao động trong độ tuổi là 2,1%, trong đó khu vực thành thị
            1,7%; khu vực nông thôn 2,1%.

               Công tác giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn

            tỉnh trong những năm qua được sự quan tâm các cấp, các ngành, các
            đoàn thể và công đồng xã hội chung tay, giúp sức, tìm nhiều biện
            pháp, giải pháp để tạo việc làm cho người lao động thông qua chương

            trình giải quyết việc làm-dạy nghề, các chương trình dự án phát triển
            kinh tế trong các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, chương trình hỗ
            trợ lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tư vấn giới thiệu
            việc làm, cung ứng lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh đã giúp
            người lao động có việc làm, tạo ra thu nhập và từng bước nâng cao

            đời sống nhân dân, góp phần đảm bảo an ninh, chính trị xã hội trên địa
            bàn tỉnh. Năm 2018, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 23.801
            lao động, trong đó có 1.132 người tham gia xuất khẩu lao động và tạo
            việc làm thêm cho 23.526 người.

               - Giáo dục

               Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 120 trường mầm non, tăng 1

            trường so với năm học trước; 264 trường phổ thông (tăng 2 trường so
            với năm học trước), bao gồm: 122 trường tiểu học,118 trường trung
            học cơ sở, 23 trường trung học phổ thông và 1 trường phổ thông cơ sở.
                              18
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23