Page 19 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 19

Tại thời điểm đầu năm học 2018-2019, số giáo viên mầm non là
            3.196 người, tăng 5,3% so với thời điểm đầu năm học 2017-2018; số
            giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy là 6.908 người, tăng 2,5%,

            bao gồm: 3.100 giáo viên tiểu học, tăng 0,5%; 2.526 giáo viên trung
            học cơ sở, tăng 4,8% và 1.282 giáo viên trung học phổ thông, tăng
            2,9%; đặc biệt năm học 2018-2019 trường phổ thông liên cấp (phổ
            thông cơ sở) Nguyễn Tất Thành của phân hiệu trường Đại học Sư
            phạm Hà Nội tại Hà Nam được xây dựng và đi vào hoạt động, góp

            phần tích cực nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông: 100% giáo
            viên phổ thông của tỉnh có trình độ đào tạo đạt chuẩn trở lên.

               Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 55.014 em đi học mầm non,
            giảm 1,9% so với năm học trước; 141.714 học sinh phổ thông, tăng

            5,3%, bao gồm: 71.644 học sinh tiểu học, tăng 8,4%; 46.240 học sinh
            trung học cơ sở, tăng 2,6% và 23.830 học sinh trung học phổ thông,
            tăng 2%.

               Số học sinh bình quân một lớp học mầm non là 29 học sinh/lớp;

            cấp tiểu học là 31 học sinh/lớp; cấp trung học cơ sở là 36 học sinh/lớp
            và cấp trung học phổ thông là 43 học sinh/lớp. Số học sinh bình quân
            một giáo viên mầm non là 17 học sinh/giáo viên; cấp tiểu học là 23

            học sinh/giáo viên; cấp trung học cơ sở là 18 học sinh/giáo viên và
            cấp trung học phổ thông là 19 học sinh/giáo viên.

               Năm 2018, toàn tỉnh có 4 trường trung cấp chuyên nghiệp và cao

            đẳng, bao gồm 3 trường công lập và 1 trường ngoài công lập. Số giáo
            viên trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng là 310 người, giảm 17,3%
            so với năm 2017. Số sinh viên trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng là
            5.858 người, giảm 14,7% so với năm 2017. Năm 2018, toàn tỉnh có

            2.109 sinh viên tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp và cao đẳng, tăng
            3,2% so với năm 2017.

               Nghị quyết 76/NQ-CP ngày 3/9/2016 của Chính phủ đã quyết
            nghị, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội là cơ quan quản lý nhà


                              19
   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24