Page 21 - Niên giám Cục Thống kê tỉnh Hà Nam năm 2018
P. 21

Tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nguồn nước sạch qua
            hệ thống cấp nước tập trung năm 2018 đạt 97,5%, tỷ lệ hộ nông
            thôn được sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh đạt 97,1%. Diện tích

            nhà ở bình quân đầu người toàn tỉnh năm 2018 đạt 27,1
                        2
            m /người, tăng 2,5 m so với năm 2017.
             2
                Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3,28% năm 2017 xuống còn
            2,73% năm 2018.

               - Trật tự và an toàn xã hội

               Năm 2018, toàn tỉnh đã xảy ra 134 vụ tai nạn giao thông, làm 79
            người chết và 83 người bị thương. So với năm 2017, số vụ tai nạn

            giao thông năm 2018 giảm 4,3%; số người chết giảm 3,7%; số người
            bị thương giảm 3,5%. Năm 2018, cả nước xảy ra 24 vụ cháy, nổ,
            không thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản ước tính 18.000 triệu

            đồng. So với năm trước, số vụ cháy, nổ tăng 15 vụ, thiệt hại tài sản
            tăng hơn 4 lần.

               Khái quát lại, kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2018 có nhiều khởi
            sắc: Vụ xuân, vụ mùa được mùa; chăn nuôi lợn phục hồi nhanh do giá

            lợn hơi tăng cao; sản xuất công nghiệp tiếp tục đóng góp lớn vào tăng
            trưởng chung; các ngành dịch vụ đã đáp ứng tốt cho sản xuất và tiêu

            dùng trên toàn tỉnh. Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, vui chới
            giải trí diễn ra sôi động, phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân
            dân được tăng cường. Công tác đảm bảo an sinh xã hội được cả hệ
            thống chính trị, cộng đồng xã hội và các doanh nghiệp cùng quan tâm.

            Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định.                              21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26